โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาระดับต่างๆ และนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
     ผู้บรรยาย : นายกกชัย ฉายรัศมีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง และ นายนพรัตน์ ศรีพรหม ผู้อำนวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
16 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองภายในประเทศ
     ผู้บรรยาย : นายนพรัตน์ ศรีพรหม ผู้อำนวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
16 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับองค์การศาสนาอิสลามและการส่งเสริมกิจการฮัจย์
     ผู้บรรยาย : นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง/ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
17 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจและจรรยา ข้าราชการกรมการปกครอง
     ผู้บรรยาย : นายรอมดอน หะยีอาแว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
19 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     ผู้บรรยาย : นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ
19 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
     ผู้บรรยาย : นายเจริญชัย น้อยโสภา นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ
19 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
     ผู้บรรยาย : พ.จ.อ.สุริยา ภู่สวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ
20 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
     ผู้บรรยาย : ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการ สอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ
20 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
     ผู้บรรยาย : พ.จ.อ.สุริยา ภู่สวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ
20 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่
     ผู้บรรยาย : นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่
21 เมษายน 2564  
การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดย
     ผู้บรรยาย : นายสรรเสริญ คำทอง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการปกครองท้องที่
21 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่ ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
     ผู้บรรยาย : นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการปกครองท้องที่
22 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่ ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
     ผู้บรรยาย : นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่
22 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ
     ผู้บรรยาย : นายสรรเสริญ คำทอง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการปกครองท้องที่
22 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
     ผู้บรรยาย : นายมาโนช โพธิ์เนียม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม
23 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน สิ่งเทียมวัตถุระเบิด
     ผู้บรรยาย : นายทัศน์พล ประทีป ณ ถลาง (นิติกรชำนาญการพิเศษ สรร.1)
23 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการเรี่ยไร การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     ผู้บรรยาย : นายรัชกฤต พยัคฆ์ ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2
23 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
     ผู้บรรยาย : นายสรันย์ พานจันทร์ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ สรร.3)
23 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
     ผู้บรรยาย : นายแผน สุขแสวง (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ สรร.3)
23 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกิจการความมั่นคงภายใน
     ผู้บรรยาย : นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี และ นายทรงกฤษ ทองคำ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
23 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมชนกลุ่มน้อย
     ผู้บรรยาย : นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ
24 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมชนกลุ่มน้อย
     ผู้บรรยาย : นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ
24 เมษายน 2564  
การทะเบียนราษฎรทะเบียนทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชน และสัญชาติ
     ผู้บรรยาย : นางสาวอภิญญา อุ่นเรือน ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนราษฎร
25 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับงานสถานะบุคคลและสัญชาติ
     ผู้บรรยาย : นายพิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติ และการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
25 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
     ผู้บรรยาย : นายประเชิญ สมองดี ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน
26 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป
     ผู้บรรยาย : นายสุโสฬส พึ่งบุญ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
26 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน
     ผู้บรรยาย : นายกฤษดา โลศิริ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
27 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับยศ เครื่องแบบ ผู้บังคับบัญชา วินัย และค่าตอบแทนสมาชิก ของกองอาสารักษาดินแดน
     ผู้บรรยาย : นายสิทธิพร คงหอม ผู้อำนวยการส่วนกำลังพล สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
27 เมษายน 2564  
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในบทบาทของฝ่ายปกครอง
     ผู้บรรยาย : นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
27 เมษายน 2564  
เอกสารการบรรยายทั้งหมด
     
   
@DOPA Channel
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง