ผังรายการสถานีโทรทัศน์ Dopa Channel ประจำเดือน

วัน - เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-13.00B
R
E
A
K
I
N
G
--
N
E
W
S
13.10-15.20B
R
E
A
K
I
N
G
--
N
E
W
S
15.30-16.3016.30
จันทร์นโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.การเงินและการบัญชี (กค.)ข่าวมหาดไทยโฆษณานโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.การเงินและการบัญชี (กค.)ปิดสถานี
อังคารนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.ดำรงธรรม (สน.สก.)ข่าวมหาดไทยโฆษณานโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.ดำรงธรรม (สน.สก.)ปิดสถานี
พุธนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.บ้านเราสงบสุข (สน.มน.)ข่าวมหาดไทยโฆษณานโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.บ้านเราสงบสุข (สน.มน.)ปิดสถานี
พฤหัสบดีนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.สาระทะเบียนและบัตร (สน.บท.)ข่าวมหาดไทยโฆษณานโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.สาระทะเบียนและบัตร (สน.บท.)ปิดสถานี
ศุกร์นโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.สื่อสารปริทรรศ(สส.)ข่าวมหาดไทยโฆษณานโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี มท. ปค.สื่อสารปริทรรศ(สส.)ปิดสถานี
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
ถ.อัษฎางค์ พระนคร กรงเทพมหานคร
Tel : 0-2222-8888 Hotline 50715