แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติการส่งข่าว
   แบบรายงานรายละอียดข้อมูลเครื่องวิทยุคมนาคมและระบบเสา,สายอากาศ ของกรมการปกครอง
    แบบขอใช้งาน wifi สส.ปค.( comdopa.com ) ภายในอาคารกรมการปกครอง
   แบบขอส่งข้อความผ่าน SMS / LINE ของกรมการปกครอง
   ตัวอย่าง แบบส่งวิทยุสื่อสาร แจ้งจังหวัด


ติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com