การขับเคลื่อน กรมการปกครองคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย

กองการสื่อสาร

ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลากร

      วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคลากรผู้มีคุณธรรม ได้แก่ นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว ที่ได้ดำเนินการรณรงค์ให้บุคลากร กองการสื่อสารมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง


ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน

      วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่อง เชิดชู หน่วยงานผู้มีคุณธรรม ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการสื่อสาร เนื่องจากได้สนับสนุนการจัด โครงการของกองการสื่อสาร ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ


สรุปผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรม

      กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ได้มีกิจกรรม/โครงการ จำนวน 10 กิจกรรม และได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สำเร็จตามเป้าหมายจำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ